Service

เรามีประสบการณ์ในการบริหารจัดการงาน IT Outsourcing Services และงาน Managed Service ที่มีความซับซ้อน เริ่มจากการให้คำปรึกษา และวิเคราะห์กระบวนการทำงานด้านไอทีที่กำลังประสบปัญหา เพื่อช่วยออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจัดหาระบบหรือไอทีโซลูชั่นที่เหมาะสมมาใช้งาน รวมถึงการจัดหา จัดจ้าง และบริหารจัดการบุคลากรด้านไอที (IT Outsourced staff) เพื่อช่วยลดภาระงานด้านไอทีแบบครบวงจรให้แก่องค์กรของท่าน